Záručné podmienky

Na spotrebič vybavený záručným listom vydaným spoločnosťou KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. Po ukončení zákonnej záručnej doby poskytujeme ďalších 36 mesiacov bezplatný servis na odstránenie funkčných vád.

V tejto dobe (päť rokov od zakúpenia) bezplatne odstránime závady na spotrebiči spôsobené chybou materiálu alebo chybou výroby.

Záruku je možné u spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. uplatniť iba vtedy, ak je k reklamácii doložená predajka a záručný list.

Predajca je povinný zákazníkovi preukázať kompletnosť a vizuálnu bezchybnosť výrobku.

Po prevzatí (zakúpení) výrobku už nie je možné uplatniť reklamáciu na nekompletnú dodávku alebo vzhľadové vady.

Záruka (bezplatný servis) sa nevzťahuje na:

  1. poškodenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou, užívaním alebo údržbou v rozpore s návodom na použitie
  2. poškodenia vzniknuté poruchou v elektrickej sieti alebo živelnou udalosťou
  3. poškodenie nerezového povrchu následkom jeho ošetrenia nevhodnými prostriedkami v rozpore s návodom na použitie
  4. chyby vzniknuté mechanickým poškodením alebo hrubým zaobchádzaním
  5. zmeny vzhľadu vzniknuté bežným používaním
  6. defekty majúce zanedbateľný vplyv na hodnotu a použiteľnosť prístroja
  7. spotrebné diely alebo diely s obmedzenou dobou životnosti ako sú syntetické tukové filtre, uhlíkové filtre, žiarovky, žiarivky, batérie, poistky.
     

Ak závada znemožnila používanie výrobku, predlžuje sa záruka o dobu od nahlásenia poruchy užívateľom do jej odstránenia. Údaje musia byť zapísané v záručnom liste a doložené opravným listom, ktorý vystaví pracovník autorizovaného servisu.

Dôležité upozornenie: vyššie uvedenými podmienkami nie je dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu u predajcu v súlade s platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.