Reklamačný poriadok

Týmto reklamačným poriadkom je stanovený postup pri reklamácii zistených vád tovaru, ktorý dodáva spoločnosť KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. (ďalej dodávateľ) svojim zmluvným obchodným partnerom (ďalej odberateľ).

Podľa tohto reklamačného poriadku je možné postupovať v prípadoch, kedy tovar ešte nebol odberateľom odovzdaný konečnému spotrebiteľovi. V tomto prípade je odberateľ oprávnený uplatniť reklamáciu u dodávateľa na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom.

Po odovzdaní tovaru (predaji) uplatňuje reklamáciu prípadnej vady spotrebiteľ podľa ustanovení danými Občianskym zákonníkom, Zákonom na ochranu spotrebiteľa, prípadne ďalšími zákonnými ustanoveniami. Nad rámec vyššie zmienených ustanovení môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu priamo u dodávateľa (Kitchen Technology s.r.o.) na základe záručného listu vydaného dodávateľom. Záručný list je súčasťou dodávky každého výrobku.

 

Tovar poškodený prepravou a zjavné vady.

Dodávateľ zasiela odberateľovi tovar externou prepravnou službou na svoje náklady (dodávky v MOC nad 40 € vrátane DPH). Nižšie uvedené záväzné pokyny, najmä časové obmedzenie uplatnenia reklamácie tovaru poškodeného prepravou od doby doručenia, sú stanovené s ohľadom na reklamačný poriadok externého prepravcu.

 1. Za zjavnú vadu je považované mechanické poškodenie výrobku viditeľné po otvorení obalu, bez toho, aby bol výrobok z obalu vybraný.
 2. Reklamácia zjavnej vady bude dodávateľom akceptovaná iba v prípade, keď odberateľ do 48 hodín alebo nasledujúci pracovný deň po prevzatí previedol kontrolu tovaru podľa bodu 1 a prípadnú reklamáciu bezodkladne u dodávateľa uplatnil.
 3. Reklamácia nahlásená neskôr, než je uvedené v bode 2, už nemôže byť dodávateľom uplatnená u prepravcu a bude preto zamietnutá.
 4. Pri doručení výrobku s poškodeným obalom, alebo pri podozrení na nešetrné zaobchádzanie, má odberateľ právo odmietnuť prevzatie tovaru.
 5. V prípade, že odberateľ prevezme tovar bez výhrady a následne ho zašle tretej osobe sa predpokladá, že má s treťou osobou dojednaný taký postup prevzatia tovaru, aby prípadná zjavná vada mohla byť uplatnená u posledného prepravcu v súlade s jeho reklamačnými podmienkami.
 6. Reklamácia treťou osobou nemôže byť preto uplatnená u dodávateľa (Kitchen Technology s.r.o.) ani prostredníctvom odberateľa a bude v súlade s vyššie uvedenými bodmi zamietnutá.


  Postup pri reklamácii, kedy bola dohodnutá výmena alebo vrátenie výrobku.
   
 7. Reklamáciu je potrebné podať písomne (e-mailom). Okrem popisu poškodenia je treba dodať fotodokumentáciu poškodenia výrobku, ale i stavu obalu a preložiek (tieto podklady sú nevyhnutné pre následnú reklamáciu u prepravcu). Po súhlase dodávateľa s vrátením výrobku bude ďalej postupované takto:

  a)    V prípade výmeny výrobku zašle dodávateľ odberateľovi bezodkladne a na svoje náklady nový výrobok. Na tento výrobok bude vystavená faktúra ako na bežnú dodávku tovaru, avšak so splatnosťou 30 dní.
  b)    Vadný výrobok dodávateľ vyzdvihne na dodacej adrese odberateľa a na vlastné náklady prepraví späť. Na vrátený tovar vystaví dobropis v plnej výške a prevedie zápočet s faktúrou vystavenou za nový kus.
  c)    V prípade vrátenia výrobku dodávateľ vyzdvihne vadný výrobok na dodacej adrese odberateľa a na vlastné náklady prepraví späť. Na vrátený tovar vystaví dobropis v plnej výške.


  Skryté vady.
   
 8. Reklamáciu skryté vady je možné uplatniť v prípade, že tovar bol po prijatí podrobený kontrole v zmysle ustanovenia uvedenom v bode 1, avšak túto vadu nebolo možné zistiť.
 9. Po vybalení výrobku pred montážou, alebo pred jeho predajom, má odberateľ povinnosť výrobok dôkladne prehliadnuť, skontrolovať jeho vzhľadovú bezchybnosť, kompletnosť, a pokiaľ to charakter výrobku dovoľuje, overiť i jeho funkčnosť.
 10. Ak je pri kontrole po vybalení výrobku zistená vada, ktorá predpokladá výmenu kompletného výrobku, odberateľ nesmie výrobok predať alebo inštalovať, vráti ho do pôvodného obalu a bezodkladne informuje dodávateľa.
 11. Pre úspešné uplatnenie reklamácie skrytej vzhľadovej alebo mechanickej vady musí byť reklamácia  uplatnená pred započatím inštalácie výrobku, alebo pred jeho predajom, najdlhšie však do troch mesiacov od dátumu vystavenia daňového dokladu dodávateľom.
 12. Ak je pri kontrole po vybalení výrobku zistená vada, ktorú je možné riešiť výmenou dielu, môže sa odberateľ s dodávateľom dohodnúť na odstránení vady týmto spôsobom a následne inštaláciu previesť.
 13. Reklamácia vzhľadovej vady (mechanického poškodenia) uplatnená v dobe, keď už bola započatá alebo dokončená montáž, bude posudzovaná ako nedodržanie povinnosti odberateľa uvedenej v bode 10, prípadne ako poškodenie tovaru pri inštalácii, a bude zamietnutá.
 14. Reklamácia vzhľadovej vady (mechanického poškodenia) uplatnená v dobe, keď výrobok už nemá kompletný originálny obal, bude posudzovaná ako nedodržanie povinnosti odberateľa uvedenej v bode 9 a 10, prípadne ako poškodenie výrobku manipuláciou po jeho vybalení, a bude zamietnutá.


  Postup pri reklamácii skrytej vady.
   
 15. K reklamácii skrytej vady (podľa bodu 8) je potrebné doložiť fotodokumentáciu poškodenia výrobku, ale aj stavu obalu a preložiek. Pokiaľ je to možné, odberateľ telefonicky dohodne s dodávateľom, či bude treba riešiť reklamáciu výmenou kompletného výrobku, alebo či je možné výrobok inštalovať a reklamáciu riešiť výmenou jednotlivého dielu. Odberateľ následne podá reklamáciu písomne (e-mailom) vrátane zhotovenej fotodokumentácie.
 16. Pokiaľ bude reklamácia akejkoľvek vady riešená výmenou kompletného výrobku, zašle dodávateľ odberateľovi na vyplnenie Reklamačný protokol, kde odberateľ okrem štandardných údajov potvrdí, že reklamácia je uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom, najmä s bodmi 11 a 14, Reklamačný protokol zašle späť dodávateľovi. Po súhlase dodávateľa s vrátením výrobku bude ďalej postupované takto:

  a)    Dodávateľ zašle odberateľovi bezodkladne a na svoje náklady výrobok bezchybný. Na tento výrobok bude vystavená faktúra ako na bežnú dodávku tovaru, avšak so splatnosťou 30 dní.
  b)    Vadný výrobok dodávateľ vyzdvihne na dodacej adrese odberateľa a na vlastné náklady prepraví späť do svojho reklamačného oddelenia, kde bude zistené, či stav výrobku odpovedá stavu deklarovanému odberateľom v Reklamačnom protokole a či bol tovar uložený v prepravnom obale tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.
  c)    Pokiaľ je stav vráteného tovaru v súlade s informáciami uvedenými odberateľom v Reklamačnom protokole, vystaví dodávateľ na vrátený tovar dobropis v plnej výške a prevedie zápočet s faktúrou vystavenou za nový kus. V opačnom prípade má dodávateľ právo odmietnuť prevzatie tovaru, prípadne vyúčtovať odberateľovi náklady na uvedenie tovaru do bezchybného stavu.
   
 17. Reklamácia, ktorá bude riešená po dohode oboch strán výmenou vadného dielu, bude týmto spôsobom realizovaná na náklady dodávateľa.

 


KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.
Žďár nad Sázavou 1.2.2018