Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov pre zákazníkov 

spoločnosti KITCHEN TECHNOLGY s.r.o. podľa GDPR
 

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov (ďalej len „Zásady“) spoločnosti Kitchen Technology s.r.o., IČ 27741711, DIČ CZ27741711, so sídlom Brněnská 131/37, 591 01 Žďár nad Sázavou, je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. (ako správca) spracováva o fyzických osobách pri komunikácii alebo predaji tovaru prostredníctvom elektronického kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke www.airforce.sk, k akým účelom a ako dlho spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi uchováva, komu a z akého dôvodu ich môže poskytnúť, a taktiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov náležia.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Kitchen Technology s.r.o., a to v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcich ich postaveniu voči spoločnosti Kitchen Technology s.r.o.

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ alebo „GDPR“) za účelom zaistenia informačnej povinnosti spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. ako správcu podľa čl. 13 GDPR.
 

A. Kategória osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. schopná identifikovať. V súvislosti s komunikáciou alebo predajom tovaru prostredníctvom elektronického kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke www.airforce.sk môže zo strany spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. dôjsť ku spracovaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov.

1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Také údaje sú nutné pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy. Ide hlavne o:

 • meno a priezvisko, akademický titul
 • doručovacia alebo korešpondenčná adresa
 • fakturačná adresa, pokiaľ je rozdielna od doručovacej adresy

2. Kontaktné údaje

 • kontaktné telefónne číslo (môže byť poskytnuté dopravcovi za účelom podania správy o doručovaní zásielky)
 • kontaktný e-mail
 • ID

3. Údaje o zakúpenom tovare

 • druh a špecifikácia kúpeného tovaru
 • spôsob doručenia a platby
 • údaje o reklamáciách

4. Údaje o vašom chovaní na webe

 • zobrazovaný tovar a služby
 • zobrazované odkazy
 • spôsob pohybu po webových stránkach www.airforce.sk
 • údaje o použitom zariadení
 • IP adresa a z nej odvodená poloha
 • identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzie
 • použitý prehliadač a jeho verzie
 • údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia

5. Údaje spracované na základe vášho súhlasu

Spracovanie predmetných údajov nie je nevyhnutne nutné k plneniu zmluvy alebo zákonných povinností, ale ich spracovanie umožní spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo zákazníkov naozaj zaujíma, a prípadne zákazníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Tieto údaje sú spracované len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované po dobu platnosti tohto súhlasu.
 

B. Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov

Rozsah spracovávaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy alebo na základe zákona (bez súhlasu), pre iné iba na základe udeleného súhlasu.

1. Spracovávanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti Kitchen Technology s.r.o.

Poskytnutie osobných údajov nutných pre plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností a ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov k týmto účelom by nebolo možné služby poskytovať. Ku spracovaniu osobných údajov pre tieto účely nie je nutný Váš súhlas. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností sa nedá odmietnuť.

Ide najmä o tieto základné dielčie účely:

 • fakturácia  za objednaný a dodaný tovar (plnenie zmluvy)
 • plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
 • poskytnutie adresných a kontaktných údajov dopravcovi (plnenie zmluvy)
 • procesy spojené s identifikáciou zákazníka (plnenie zmluvy)
 • zaistenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby práv spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. (oprávnený záujem spoločnosti Kitchen Technology s.r.o.)

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nutnú k ich dosiahnutiu  alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované. Základné lehoty pre spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.

V prípade zakúpenia tovaru od spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. prostredníctvom elektronického kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke www.airforce.sk je spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. oprávnená spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou Kitchen Technology s.r.o. po dobu 5 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

Faktúry vystavené spoločnosťou Kitchen Technology s.r.o. sú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení archivované  po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované i zákaznícke zmluvy.

2. Spracovávanie údajov zákazníkov spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. so súhlasom pre obchodné účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. s jeho súhlasom spracovávame osobné údaje pre obchodné účely (predovšetkým zasielanie obchodných a marketingových oznámení).

Osobné údaje sú spracovávané po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Pre účely zasielania obchodných a marketingových oznámení  subjekt poskytuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, heslo (u online registrácie) a korešpondenčnú adresu. Subjekt môže osobné údaje poskytnúť pri nákupe v obchodných priestoroch spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. alebo online prostredníctvom elektronického kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke www.airforce.sk.

So súhlasom pre obchodné účely bude spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. od 25. 5. 2018 spracovávať osobné údaje zákazníka primárne pre vytvorenie vhodnej ponuky produktov a služieb spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to písomne, prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktných údajov. Preto si spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. bude tiež o zákazníkoch, ktorí tento súhlas udelia, vytvárať a uchovávať údaje o ich typovom chovaní pri využívání produktov spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. a vytvárať a uchovávať iba anonymizované analýzy správania. Všetky tieto činnosti sú nevyhnutne nutné pre oslovenie zákazníkov s vhodnými obchodnými a marketingovými ponukami (napr. upozornenie na zľavové akcie).

Poskytnutie súhlasu k obchodným účelom je dobrovoľné a zákazník ho môže po 25. 5. 2018 kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti po dobu 10 rokov alebo do doby, dokiaľ ho zákazník neodvolá. Pre obchodné účely môžu byť na základe súhlasu spracované všetky kategórie údajov uvedené v sekcii A tohto dokumentu. Pokiaľ subjekt údajov svoj súhlas odvolá, nie je tým dotknuté spracovanie jeho osobných údajov zo strany spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. pre iné účely a na základe iných právnych titulov, v súlade s týmito zásadami spracovania osobných údajov.

3. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Kitchen Technology s.r.o.

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Kitchen Technology s.r.o., a to pre účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. a pre účely internetovej reklamy spoločnosti Kitchen Technology s.r.o.
 

C. Kategória príjemcov osobných údajov

Spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Pokiaľ títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje postúpené spoločností Kitchen Technology s.r.o., majú postavenie spracovateľov osobných údajov, spracovávajú osobné údaje iba v rámci pokynov od spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o správu IT systémov, internetovú  reklamu, dopravcu. Každý taký subjekt pozorne vyberáme a s každým uzatvárame zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti na ochranu a zabezpečenie osobných údajov. 

Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom ako na území Českej republiky, tak so sídlom v členskom štáte Európskej únie.
 

D. Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných tak automatizovaných, pri ktorých dochádza ku spracovaniu osobných údajov.
 

E. Obchodné a marketingové oznámenia

Pre obchodné a marketingové oznámenia spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. alebo tretích strán používa spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. vhodné označenie, z ktorého je zrejmé, že uvedené oznámenie je obchodným alebo marketingovým oznámením v zmysle platných právnych predpisov. Z obchodných a marketingových oznámení zaslaných spoločnosťou Kitchen Technology s.r.o. je vždy zrejmé, že spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. je ich odosielateľom. Obchodné a marketingové oznámenie je možné zasielať na kontakty našich zákazníkov na základe výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov pre obchodné a marketingové účely. V zaslaných obchodných oznámeniach je taktiež kontakt na odmietnutie zasielania týchto oznámení.
 

F. Informácie o právach subjektov údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018

Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. svoju totožnosť, nasledujúce práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahrňuje právo získať od spoločnosti Kitchen Technology s.r.o.:

 • potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotýkajúcich sa osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich  sa subjektu údajov alebo obmedzenia ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právu podať sťažnosť dozornému úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne na adrese sídla spoločnosti Kitchen Technology s.r.o.

2. Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. spracovávať. Subjekt údajov má taktiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov, ktoré spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. uchováva zo zákonných dôvodov. Zároveň je povinný poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré sú o ňom spracovávané, nie sú presné. Oprava bude prevedená bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť  v obchodných priestoroch spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. alebo na e-mailovej adrese: info@airforce.cz.

3. Právo na vymazanie

Podľa čl. 17 GDPR bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. neprekáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. má nastavené mechanizmy pre zaistenie anonymizácie či vymazanie osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli spracovávané. Žiadosť o vymazanie osobných údajov podáva subjekt údajov na e-mailovú  adresu  info@airforce.cz. Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť písomne na adresu sídla spoločnosti Kitchen Technology s.r.o.

4. Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetov právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo pokiaľ podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne na adresu sídla spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. alebo na e-mailovú adresu Kitchen Technology s.r.o. info@airforce.cz.

5. Právo na oznámenie opravy, vymazanie alebo obmedzenie spracovania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať subjekt údajov právo na oznámenie zo strany spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivých  príjemcov, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

6. Právo na prenositeľnosť osobných údajov      

Podľa čl. 20 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prenositeľnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. o predanie týchto údajov inému správcovi.

7. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať subjekt údajov právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti Kitchen Technology s.r.o.

V prípade, že spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. neprekáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, spoločnosť Kitchen Technology s.r.o. spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. alebo e-mailovú adresu  info@airforce.cz.

8. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely účinný od 25.5.2018 je možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Odvolanie je potrebné učiniť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď písomne v obchodných priestoroch spoločnosti Kitchen Technology s.r.o., listom do sídla spoločnosti Kitchen Technology s.r.o. anebo na e-mailovú adresu  info@airforce.cz.

Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese info@airforce.cz.

Spracovaniu údajov z cookies je možné zabrániť nastavením webového prehliadača.

9. Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov

Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).