Naša zodpovednosť k budúcnosti

Ľudia sú súčasťou životného prostredia a naše terajšie správanie k nemu sa odrazí v kvalite života našich budúcich generácií. Súčasný štýl života a stále sa zvyšujúce nároky na výkonnosť a komfortnosť kuchynských spotrebičov predstavujú pre životné prostredie značnú záťaž, najmä v oblasti odpadového hospodárstva. Dôveru klientov k našim výrobkom sa snažíme získať tým, že kladieme dôraz na kvalitu, bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Sú to zásady, ktorých naplnenie je pre nás prvoradou úlohou.

 

Spätný odber elektroodpadu

Spoločnosť KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. je prostredníctvom spoločnosti ELEKTROWIN, a.s. zapojená do systému spätného odberu elektrozariadení. Plníme tým nielen zákonnú povinnosť výrobcu elektrozariadení danú § 37h zákona č. 185/2001 Zb.,  o odpadoch, v znení neskorších predpisov, ale aj prijímame zodpovednosť za celý životný cyklus výrobkov, od ich uvedenia na trh až po ich konečnú likvidáciu po skončení ich bezproblémovej služby našim zákazníkom.

Symbol preškrtnutej podčiarknutej popolnice uvedený na výrobkoch označuje tzv. nové elektrozariadenia, t.j. zariadenia dovezené alebo vyrobené po 13.8.2005 a tiež označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Povinnosťou užívateľa je odovzdať akékoľvek použité elektrozariadenie na vopred určené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Triedenie a recyklácia takéhoto odpadu pomôže uchovať prírodné prostredie a zaistí taký spôsob recyklácie, ktorý ochráni zdravie a životné prostredie človeka. Ďalšie informácie o zberných miestach na recykláciu získate na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, od firmy zaoberajúcou sa zberom a zvozom odpadu, na webových stránkach kolektívneho systému ELEKTROWIN www.elektrowin.cz , na portále MŽP alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

Zariadenie odovzdávajte nedemontované, kompletné. Elektrozariadenia môžu obsahovať niektoré nebezpečné látky a len riadnym odložením nedemontovaného zariadenia bude zabezpečené, že z výrobku neuniknú žiadne škodlivé látky a že s nimi bude ekologicky zaobchodené. Tým bude obmedzený škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.
 

Likvidácia obalov

Spoločnosť KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. je prostredníctvom autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM, a.s. zapojená do systému združeného plnenia povinnosti spätného odberu obalov a využitia odpadu z obalov. Plníme tým nielen zákonnú povinnosť danú zákonom č. 477/2001 Zb., O obaloch v znení neskorších predpisov, ale v zmysle tohto zákona aktívne hľadáme cesty, ako množstvo vyprodukovaných odpadov z obalov znížiť na čo najnižšiu úroveň. Náš cieľ dosahujeme okrem iného aj tým, že pre každý typ spotrebiča volíme najvhodnejšiu formu obalu.

www.ekokom.cz